JAPU, BHAI

JAPU, BHAI

JAPU, BHAI, a Khatri of Vansi subcaste, was a devoted Sikh of Guru Nanak. See Bhai Gurdas, Varan, XI. 19 BIBLIOGRAPHY 1. Mani Singh, Bhai, Sikhan di Bhagat Mala. Amritsar, 1955 2. Santokli Singh, Bhai, Sri Cur Pratdp Suraj Granth. Amritsar, 1927-33 Gn.S. JAPU, BHAI, a devoted Sikh of the lime of Guru Arjan. The Guru taught him to join the sangat and practise ndm, i.e. absorption in the Divine Name. Bhai Japu`s name is included among the Guru`s devotees in Bhai Mani Singh, Sikhan di Bhagat Mala. See also Bhai Gurdas, Varan, XI. 19

References :

1. Mani Singh, Bhai, Sikhan di Bhagal Maid. Aniritsar, 1955
2. Santokh Singh, Bhai, Sri Gur Prntnp Surnj Granth. Amritsar, 1927-33

Categories